Senast publicerat 24-05-2021 18:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 13/2020 rd Plenum Onsdag 26.2.2020 kl. 14.00—17.04

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.04. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—16.00) och andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.04). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-287426Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Klimatårsberättelse 2019

BerättelseB 17/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 17/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Statsministerns upplysning om Finlands EU-ordförandeskap

Statsministerns upplysningSU 2/2020 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik

Regeringens propositionRP 11/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Regeringens propositionRP 99/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 99/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Regeringens propositionRP 84/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 84/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

Regeringens propositionRP 97/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 97/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Regeringens propositionRP 98/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 98/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 27.2.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.04.