Plenarprotokollets huvudsida
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01—20.35
Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 20.35. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.01—18.00 och 20.06—20.35) och talman Paula Risikko (18.00—20.06). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-232132
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
utrikesminister
Timo
Soini
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om dataskyddet vid Trafis körkortstjänster (Katja Taimela sd)
Muntligt spörsmål
MFT 198/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om sexualbrott som begåtts av invandrare (Arja Juvonen saf)
Muntligt spörsmål
MFT 199/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om förlust av medborgarskap till följd av grovt sexualbrott (Päivi Räsänen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 200/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om nedskärningarna i stöden till personer med låga inkomster (Li Andersson vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 201/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om gruvlagstiftningen (Hanna Halmeenpää gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 202/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att förbättra situationen för ensamförsörjarna (Veronica Rehn-Kivi sv)
Muntligt spörsmål
MFT 203/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om stödåtgärder för utbildningen på andra stadiet (Tuomo Puumala cent)
Muntligt spörsmål
MFT 204/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om minskande av utsläppen från trafiken (Ari Jalonen cent)
Muntligt spörsmål
MFT 205/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om vaccintäckningen (Sari Raassina saml)
Muntligt spörsmål
MFT 206/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-232047
Ändringsförslag 13.12.2018
Bilaga 3A
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 188/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 246/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 227/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet remitterades till kulturutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 276/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 153/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 234/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån, lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund samt 16 a och 17 a § i aravabegränsningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 208/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 207/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 76/2017 rd, 20/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 202/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 88/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1-3, 8, 9 och 11 i propositionerna RP 18/2018 rd och RP 138/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 4-7 och 10 i propositionerna RP 18/2018 rd och RP 138/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 189/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 198/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 185/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2018. 
23
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 14.12.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.35. 
Senast publicerat 13-12-2018 22:06