Senast publicerat 24-05-2021 16:50

Plenarprotokollets huvudsida PR 130/2018 rd Plenum Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01—20.35

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 20.35. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.01—18.00 och 20.06—20.35) och talman Paula Risikko (18.00—20.06). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-232132Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen utrikesminister Timo Soini försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner inrikesminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om dataskyddet vid Trafis körkortstjänster (Katja Taimela sd)

Muntligt spörsmålMFT 198/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om sexualbrott som begåtts av invandrare (Arja Juvonen saf)

Muntligt spörsmålMFT 199/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om förlust av medborgarskap till följd av grovt sexualbrott (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 200/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om nedskärningarna i stöden till personer med låga inkomster (Li Andersson vänst)

Muntligt spörsmålMFT 201/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om gruvlagstiftningen (Hanna Halmeenpää gröna)

Muntligt spörsmålMFT 202/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om att förbättra situationen för ensamförsörjarna (Veronica Rehn-Kivi sv)

Muntligt spörsmålMFT 203/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om stödåtgärder för utbildningen på andra stadiet (Tuomo Puumala cent)

Muntligt spörsmålMFT 204/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8.  Muntlig fråga om minskande av utsläppen från trafiken (Ari Jalonen cent)

Muntligt spörsmålMFT 205/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.9.  Muntlig fråga om vaccintäckningen (Sari Raassina saml)

Muntligt spörsmålMFT 206/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2018 rd
LagmotionLM 52/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-232047
Ändringsförslag 13.12.2018
Bilaga 3A
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 188/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Regeringens propositionRP 246/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 246/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 227/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 227/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens

Statsrådets redogörelseSRR 7/2018 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till kulturutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 284/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 278/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Regeringens propositionRP 280/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

Regeringens propositionRP 281/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen

Regeringens propositionRP 276/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 276/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 153/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 153/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 234/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 234/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån, lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund samt 16 a och 17 a § i aravabegränsningslagen

Regeringens propositionRP 208/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 15/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 208/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner

Regeringens propositionRP 207/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 207/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 76/2017 rd, 20/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 202/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 202/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 88/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 88/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagarRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd)

Regeringens propositionRP 18/2018 rd
Regeringens propositionRP 138/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1-3, 8, 9 och 11 i propositionerna RP 18/2018 rd och RP 138/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 4-7 och 10 i propositionerna RP 18/2018 rd och RP 138/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

Regeringens propositionRP 189/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 16/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 189/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg

Regeringens propositionRP 198/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 30/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 198/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § och 64 a § i fordonslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 185/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 31/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 185/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

LagmotionLM 85/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2018. 

23.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 14.12.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.35.