Senast publicerat 24-05-2021 16:35

Plenarprotokollets huvudsida PR 131/2016 rd Plenum Måndag 12.12.2016 kl. 23.46—4.27

Plenum började kl. 23.46. Plenum avslutades kl. 04.27. Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (23.46—01.28 ja 03.39—04.27) och andre vice talman Arto Satonen (01.28—03.39) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-100775Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 224/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 43/2016 rd
Första behandlingen

Behandlingen av ärendet avbröts. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 140/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 28/2016 rd
Första behandlingen

Ärendet ströks från dagordningen. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 127 d § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 229/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2016 rd
Andra behandlingen

Behandlingen av ärendet avbröts. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 6 och 8 § i lagen om underhållsstöd samt till vissa lagändringar som har samband med en ändring av äktenskapslagen

Regeringens propositionRP 232/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2016 rd
Andra behandlingen

Behandlingen av ärendet avbröts. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter

Regeringens propositionRP 147/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2016 rd
Andra behandlingen

Behandlingen av ärendet avbröts. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet

Regeringens propositionRP 108/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2016 rd
Andra behandlingen

Behandlingen av ärendet avbröts. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning

Regeringens propositionRP 233/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2016 rd
Andra behandlingen

Behandlingen av ärendet avbröts. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt om ändring av 13 kap. 6 § och temporär ändring av 1 kap. 4 § i arbetsavtalslagen

Regeringens propositionRP 209/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Behandlingen av ärendet avbröts. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 231/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 19/2016 rd
Andra behandlingen

Behandlingen av ärendet avbröts. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, 28 § och 35 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev- och studerandevård samt 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 206/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2016 rd
Första behandlingen

Behandlingen av ärendet avbröts. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med basinkomst och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen och 17 § i lagen om förskottsuppbörd

Regeringens propositionRP 215/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 56/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2016 rd
Första behandlingen

Behandlingen av ärendet avbröts. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Regeringens propositionRP 250/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 250/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om nordiskt samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan de nordiska länderna avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Regeringens propositionRP 253/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1. och 2. i proposition RP 253/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

Regeringens propositionRP 204/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 20/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 204/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna bibliotek och lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 238/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 21/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 238/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tilllämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna

Regeringens propositionRP 236/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 236/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 § i kommunallagen

Regeringens propositionRP 212/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 212/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-26. i proposition RP 132/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 och 197 § 2 mom. i utlänningslagen

Regeringens propositionRP 234/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 234/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotsningslagen och lagen om fartygstrafikservice

Regeringens propositionRP 207/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 207/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Trafikskyddet och till lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng

Regeringens propositionRP 240/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 27/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 240/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Regeringens propositionRP 195/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 195/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 223/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 21/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 223/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 205/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 205/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 4. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om pensionsstöd och lag om ändring av 63 b § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 226/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 226/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Regeringens propositionRP 230/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 38/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 230/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 182/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 182/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag och lag om ändring av 20 § i lagen om militär krishantering

Regeringens propositionRP 225/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 225/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, av 8 § b i lagen om statens specialfinansieringsbolag och av 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Regeringens propositionRP 243/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 243/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes

Regeringens propositionRP 248/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 30/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 248/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Regeringens propositionRP 197/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 197/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

33.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är i tisdag 13.12.2016 kl. 9.30. Plenum avslutades kl. 4.27.