Senast publicerat 01-02-2022 11:12

Plenarprotokollets huvudsida PR 131/2021 rd Plenum Onsdag 10.11.2021 kl. 14.00—17.58

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.58. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.57) och förste vice talman Antti Rinne (15.57—17.58). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-407641Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 9.11.2021 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 11/2021 rd: Sänk bränsleskatten. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen

Regeringens propositionRP 99/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 99/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 99/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Regeringens propositionRP 100/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 100/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 100/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 222/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Fyllnadsval till lagutskottet

ValVAL 77/2021 rd
Val

Riksdagen valde Jari Kinnunen till medlem och Ruut Sjöblom till ersättare i lagutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 209/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekologisk produktion och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 193/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur och 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 205/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Regeringens propositionRP 206/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till en reform av lagstiftningen om säkerställda obligationer

Regeringens propositionRP 203/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang och 9 och 10 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 204/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identifiering och registrering av djur och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 101/2021 rd
LagmotionLM 47/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 101/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 47/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 50 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 25/2021 rdJuha Sipilä cent m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

LagmotionLM 39/2021 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 och 14 § i lagen om handikappförmåner

LagmotionLM 40/2021 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

17.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

LagmotionLM 41/2021 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

18.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

LagmotionLM 42/2021 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

19.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 43/2021 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

20.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

LagmotionLM 44/2021 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

21.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av mentalvårdslagen och 27 § i hälso- och sjukvårdslagen

LagmotionLM 45/2021 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

22.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 95 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 46/2021 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

23.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

LagmotionLM 47/2021 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

24.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 11.11.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.58.