Senast publicerat 24-05-2021 17:05

Plenarprotokollets huvudsida PR 133/2017 rd Plenum Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40

Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 13.40. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.02—13.40) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-163493Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 7.12.2017 överlämnat regeringens proposition RP 184/2017 rd 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 482, 489–493, 495, 496, 498, 500, 508, 517, 525/2017 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Interpellation om den ökande ojämlikheten

InterpellationIP 4/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-163486
Förslag om misstroende 7.12.2017
Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Regeringens propositionRP 138/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2017 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 138/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 37/2015 rd, LM 82, 88/2016 rd, LM 56, 58, 61, 87/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 6, 39/2016 rd, AM 40/2017 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 99/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 99/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 115/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-163517
Förslag till uttalande 4.12.2017
Bilaga 6A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 115/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Regeringens propositionRP 160/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 160/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 162/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 162/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 123/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 28/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2017 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 123/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön

Regeringens propositionRP 43/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 43/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-163518
Förslag till uttalande 4.12.2017
Bilaga 11A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 139/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och körkortslagen samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 103/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 103/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 118/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 118/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Regeringens propositionRP 163/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 163/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen

Regeringens propositionRP 73/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 73/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 140/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 140/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen

Regeringens propositionRP 114/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 114/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 113/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 113/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Regeringens propositionRP 141/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 141/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, 9 § i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Regeringens propositionRP 125/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland

Regeringens propositionRP 158/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2017 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor

Regeringens propositionRP 173/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2017 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av 3 b § i lagen om utlänningsregistret

Regeringens propositionRP 129/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2017 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

Regeringens propositionRP 171/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2017 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning och 124 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 112/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2017 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 164/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2017 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstdatasystemet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 134/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 169/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Regeringens propositionRP 165/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 167/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 16/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen

Regeringens propositionRP 179/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 23/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 124/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 

33.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 8.12.2017 kl. 15.30. Plenum avslutades kl. 13.40.