Plenarprotokollets huvudsida
PR
133
2017 rd
Plenum
Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40
Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 13.40. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.02—13.40) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-163493
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 7.12.2017 överlämnat regeringens proposition RP 184/2017 rd 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 482, 489–493, 495, 496, 498, 500, 508, 517, 525/2017 rd har anlänt till riksdagen. 
Interpellation om den ökande ojämlikheten
Interpellation
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-163486
Förslag om misstroende 7.12.2017
Bilaga 3A
Enda behandling
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 138/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 37/2015 rd, LM 82, 88/2016 rd, LM 56, 58, 61, 87/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 6, 39/2016 rd, AM 40/2017 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 99/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-163517
Förslag till uttalande 4.12.2017
Bilaga 6A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 115/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 27 och 27 b § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 160/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 162/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 123/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 43/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-163518
Förslag till uttalande 4.12.2017
Bilaga 11A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 139/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och körkortslagen samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 103/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 118/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 163/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 73/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 140/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök som gäller det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 114/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 113/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 141/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om garantipension, 9 § i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av 3 b § i lagen om utlänningsregistret
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning och 124 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
26
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstdatasystemet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 
33
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 8.12.2017 kl. 15.30. Plenum avslutades kl. 13.40. 
Senast publicerat 11-12-2017 11:32