Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 133/2018 rd Plenum Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01—0.59

Plenum började kl. 10.01. Plenum avslutades 19.12.2018 kl. 00.59. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.01—12.04, 15.01—16.59 och 22.59—0.59), förste vice talman Mauri Pekkarinen (12.04—12.59, 14.01—15.01 och 19.00—21.00) och andre vice talman Tuula Haatainen (12.59—14.01, 16.59—19.00 och 21.00—22.59). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-234516Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 17.12.2018 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 47, 59-65/2018 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 152/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 152/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 206/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 34/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 206/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019 samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 160/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 160/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2018 rd
LagmotionLM 52/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 188/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Regeringens propositionRP 246/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-234139
Förslag till uttalande 17.12.2018
Bilaga 7A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 246/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Regeringens propositionRP 218/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen

Regeringens propositionRP 276/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 276/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 173/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 33/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 173/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 227/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 227/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)

Regeringens propositionRP 123/2018 rd
Regeringens propositionRP 232/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

12.1.  Huvudtitel 21 Riksdagen

Riksdagen godkände huvudtitel 21 enligt betänkandet. 

12.2.  Huvudtitel 23 Statsrådets kansli

Riksdagen godkände huvudtitel 23 enligt betänkandet. 

12.3.  Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde

Den allmänna debatten är avslutad och behandlingen av ärendet avbryts. 

12.4.  Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

12.5.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

12.6.  Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

12.7.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

12.8.  Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde

Den allmänna debatten är avslutad och behandlingen av ärendet avbryts. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 19.12.2018 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 00.59.