Plenarprotokollets huvudsida
PR
133
2020 rd
Plenum
Tisdag 20.10.2020 kl. 14.00—16.13
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.13. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—16.00) och talman Anu Vehviläinen (16.00—16.13). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-325125
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 55/2020 rd till utskott. 
Jenna Simulas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i jord- och skogsbruksutskottet och ersättare i kulturutskottet
Begäran om befrielse
BEF 41/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Ari Koponens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i jord- och skogsbruksutskottet
Begäran om befrielse
BEF 42/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Behandlingen av ärendet avbröts. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Behandlingen av ärendet avbröts. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 102/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 59/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 30/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Förbjud könsstympning av flickor
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.10.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 20.10.2020. 
18
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 20.10.2020 kl 16.30. Plenum avslutades kl. 16.13. 
Senast publicerat 21-10-2020 09:28