Senast publicerat 25-10-2022 13:48

Plenarprotokollets huvudsida PR 135/2020 rd Plenum Onsdag 21.10.2020 kl. 14.00—16.36

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.36. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.59) och andre vice talman Juho Eerola (15.59—16.36). 

1. Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-325665Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Fyllnadsval till jord- och skogsbruksutskottet

ValVAL 53/2020 rd
Val

Riksdagen valde Ari Koponen till medlem och Sanna Antikainen till ersättare i jord- och skogsbruksutskottet. 

3. Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 54/2020 rd
Val

Riksdagen valde Ville Vähämäki till ersättare i kulturutskottet. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Regeringens propositionRP 176/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till fordonslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 177/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen

Regeringens propositionRP 165/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 161/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Regeringens propositionRP 178/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 182/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning

Regeringens propositionRP 54/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-21. i proposition RP 54/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Regeringens propositionRP 130/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 130/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Regeringens propositionRP 116/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 116/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

Regeringens propositionRP 124/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 124/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

Regeringens propositionRP 107/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 107/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 111/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 111/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 126/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 126/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter

Regeringens propositionRP 138/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 138/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 163/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 163/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 121/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 121/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 157/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 157/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.10.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.36.