Senast publicerat 17-11-2021 19:30

Plenarprotokollets huvudsida PR 135/2021 rd Plenum Onsdag 17.11.2021 kl. 14.00—18.19

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.19. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.58) och förste vice talman Antti Rinne (15.58—18.19). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-410164Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark

Regeringens propositionRP 104/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 104/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Regeringens propositionRP 140/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 140/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 82/2021 rd
Val

Riksdagen valde Jenna Simula till medlem och Jussi Halla-aho till ersättare i stora utskottet. 

5.  Interpellation om Finlands beredskap inför hybridpåverkan som grundar sig på styrning av migrationsströmmar

InterpellationIP 5/2021 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

6.  Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Statsrådets redogörelseSRR 3/2020 rd
Utskottets betänkandeFrUB 1/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 143/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 143/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

BerättelseB 21/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 21/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

BerättelseB 2/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 2/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 11/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 11/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 13/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 6/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 13/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 12/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 7/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av räddningslagen

LagmotionLM 7/2021 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 46 § i universitetslagen

LagmotionLM 21/2021 rdHeikki Vestman saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 6 § i lagen om avbrytande av havandeskap

LagmotionLM 26/2021 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 49/2021 rdRuut Sjöblom saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 183/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2021. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen och 4 § i företags- och organisationsdatalagen

Regeringens propositionRP 151/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2021. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 195/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 24/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2021. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Regeringens propositionRP 136/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2021. 

21.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 18.11.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.19.