Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 137/2018 rd Plenum Tisdag 8.1.2019 kl. 14.00—18.02

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.02. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—16.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—18.02). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-236154Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 313/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 309/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 302/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 195/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 195/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt 112 a § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 244/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 244/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 258/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 258/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Regeringens propositionRP 54/2018 rd
LagmotionLM 45/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 54/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 45/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 149/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 149/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 9.1.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.02.