Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 137/2020 rd Plenum Fredag 23.10.2020 kl. 13.00—13.33

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.33. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.33). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-326550Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 22.10.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 183-189/2020 rd. 

2.2.  Återtagande av regeringens proposition

Statsrådet har 22.10.2020 återtagit regeringens proposition RP 137/2020 rd. Enligt arbetsordningen avslutas behandlingen av ärendet. 

2.3.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 20.10.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 116-123/2020 vp till utskott. 

2.4.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 670, 674, 679, 681, 686, 687, 689, 695-699, 701-706, 708, 710, 716, 718-720, 724/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 55/2020 rd
Val

Riksdagen valde Mia Laiho till ersättare i grundlagsutskottet. 

4.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 56/2020 rd
Val

Riksdagen valde Matias Marttinen till medlem i finansutskottet. 

5.  Fyllnadsval till försvarsutskottet

ValVAL 57/2020 rd
Val

Riksdagen valde Sofia Vikman till ersättare i försvarsutskottet. 

6.  Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 58/2020 rd
Val

Riksdagen valde Sofia Vikman till medlem i kulturutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Regeringens propositionRP 118/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 24/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 118/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 104/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 104/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 134/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 134/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 139/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 139/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Regeringens propositionRP 164/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 164/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 102/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 102/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 59/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 59/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Regeringens propositionRP 30/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2020 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände protokollet om ändring av konventionen och att den förklaring som avses i propositionen avges i proposition RP 30/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 30/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

Regeringens propositionRP 125/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.11.2020. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag ändring av 2 § i lagen om statsrådet

Regeringens propositionRP 127/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.11.2020. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 3.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.33.