Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 138/2016 rd Plenum Tisdag 20.12.2016 kl. 10.06—22.18

Plenum började kl. 10.06. Plenum avbröts kl. 13.03. Plenum fortsatte kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 22.18. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (10.06—13.03 och 18.00—20.01), förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.01—15.56 och 20.01—21.58) och andre vice talman Arto Satonen (15.56—18.00 och 21.58—22.18) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-102022Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med basinkomst och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen och 17 § i lagen om förskottsuppbörd

Regeringens propositionRP 215/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 56/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2016 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 215/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 103/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 224/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 43/2016 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-102323
RP 224/2016 rd Förslag till uttalande 20122016
Bilaga 3A
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-102324
RP 224/2016 rd Förslag om misstroende 20122016
Bilaga 3B
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 224/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 133/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 133/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 140/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 28/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 140/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 210/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 210/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 128/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 20/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 128/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)

Regeringens propositionRP 134/2016 rd
Regeringens propositionRP 249/2016 rd
BudgetmotionBM 1-462/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 34, 53/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 35/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

8.1.  Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet. 

8.2.  Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 27 enligt betänkandet. 

8.3.  Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 29 enligt betänkandet. 

8.4.  Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 31 enligt betänkandet. 

8.5.  Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 32 enligt betänkandet. 

8.6.  Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

8.7.  Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

8.8.  Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

8.9.  Huvudtitel 36 Räntor på statsskulden

Riksdagen godkände huvudtitel 36 enligt betänkandet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, 28 § och 35 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev- och studerandevård samt 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 206/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 46 § i lagen om grundläggande utbildning samt till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 178/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 178/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

Regeringens propositionRP 204/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 20/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 204/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna bibliotek och lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 238/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 21/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 238/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 208/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 208/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av förskottsbetalningen och vissa andra beskattningsförfaranden

Regeringens propositionRP 237/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 237/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Regeringens propositionRP 250/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 250/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 121/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 121/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 219/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 44/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 219/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 222/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 29/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 222/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 222/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om nordiskt samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan de nordiska länderna avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Regeringens propositionRP 253/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 253/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1. och 2. i proposition RP 253/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 21.12.2016 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 22.18.