Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 138/2018 rd Plenum Onsdag 9.1.2019 kl. 14.06—19.54

Plenum började kl. 14.06. Plenum avslutades kl. 19.54. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.06—16.00), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—17.59) och andre vice talman Tuula Haatainen (17.59—19.54). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-236694Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 303/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem

Regeringens propositionRP 305/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 306/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen till lag om vägskatt för tunga lastbilar och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 314/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster

Regeringens propositionRP 310/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 311/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

Regeringens propositionRP 312/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 304/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Regeringens propositionRP 307/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 308/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.1.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.54.