Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 138/2020 rd Plenum Tisdag 3.11.2020 kl. 14.00—20.59

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.59. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—16.00 och 17.58—20.00) och talman Anu Vehviläinen (16.00—17.58 och 20.00—20.59). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-328468Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 29.10.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 190-205/2020 rd. Propositionerna RP 198, 201-203 och 205 tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 29.10.2020 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 4/2020 rd om utrikes- och säkerhetspolitik. 

3.  Jussi Saramos begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i miljöutskottet

Begäran om befrielseBEF 46/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Iiris Suomelas begäran om befrielse från uppdragen som medlem i stora utskottet, medlem i finansutskottet och ersättare i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 47/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Inka Hopsus begäran om befrielse från medlemskap i miljöutskottet

Begäran om befrielseBEF 48/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 173/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 198/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Regeringens propositionRP 201/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

Regeringens propositionRP 186/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 202/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 205/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Regeringens propositionRP 187/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa

Regeringens propositionRP 203/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Regeringens propositionRP 189/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Regeringens propositionRP 188/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

Regeringens propositionRP 125/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 125/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag ändring av 2 § i lagen om statsrådet

Regeringens propositionRP 127/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 127/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Regeringens propositionRP 118/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 24/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 118/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 104/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 104/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 134/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 134/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Förbjud könsstympning av flickor

MedborgarinitiativMI 1/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.11.2020. 

22.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 4.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.59.