Senast publicerat 23-11-2021 21:42

Plenarprotokollets huvudsida PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 20.17. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.02—15.44 och 18.29—20.17) och förste vice talman Antti Rinne (15.44—18.29). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-411946Bilaga 1A

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 65-69/2021 rd till utskott. 

3.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Statsrådets redogörelseSRR 9/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 216/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

Regeringens propositionRP 218/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 220/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 219/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen och om ändring av 6 § i polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 217/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. i bokföringslagen

Regeringens propositionRP 221/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar

Regeringens propositionRP 142/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 89/2021 rd
LagmotionLM 41/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 158/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 162/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 162/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 207/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 207/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 210/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 210/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 196/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 196/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Regeringens propositionRP 107/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 107/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 201/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 201/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

Regeringens propositionRP 200/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 200/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Regeringens propositionRP 178/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 178/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 147/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark

Regeringens propositionRP 104/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 104/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 143/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 143/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 183/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 183/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen och 4 § i företags- och organisationsdatalagen

Regeringens propositionRP 151/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 151/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 195/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 24/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 195/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Regeringens propositionRP 136/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 136/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 24.11.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.17.