Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 139/2017 rd Plenum Torsdag 14.12.2017 kl. 17.45—20.39

Plenum började kl. 17.45. Plenum avbröts kl. 20.20. Plenum fortsatte kl. 20.36. Plenum avslutades kl. 20.39. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (17.45—19.35 och 20.36—20.39) och andre vice talman Arto Satonen (19.35—20.20) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-165581Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)

Regeringens propositionRP 106/2017 rd
Regeringens propositionRP 176/2017 rd
BudgetmotionBM 1-535/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 51/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

2.1.  Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde

Huvudtiteln avförd från dagordningen. 

2.2.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.3.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 100/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen bordlade ärendet till ett tredje plenum som hålls i dag. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter

Regeringens propositionRP 97/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2017 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem

Regeringens propositionRP 151/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2017 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen

Regeringens propositionRP 157/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2017 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 170/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2017 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Regeringens propositionRP 181/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2017 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Regeringens propositionRP 182/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2017. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.12.2017 kl. 21.15. Plenum avslutades kl. 20.39.