Plenarprotokollets huvudsida
PR
139
2017 rd
Plenum
Torsdag 14.12.2017 kl. 17.45—20.39
Plenum började kl. 17.45. Plenum avbröts kl. 20.20. Plenum fortsatte kl. 20.36. Plenum avslutades kl. 20.39. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (17.45—19.35 och 20.36—20.39) och andre vice talman Arto Satonen (19.35—20.20) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-165581
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
2.1
Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde
Huvudtiteln avförd från dagordningen. 
Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen bordlade ärendet till ett tredje plenum som hålls i dag. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
6
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2017. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.12.2017 kl. 21.15. Plenum avslutades kl. 20.39. 
Senast publicerat 15.12.2017 19:42