Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 139/2020 rd Plenum Onsdag 4.11.2020 kl. 14.00—21.57

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.57. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.59 och 17.59—19.59) och andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.59 och 19.59—21.57). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-329249Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till miljöutskottet

ValVAL 59/2020 rd
Val

Riksdagen valde Hanna Holopainen till medlem och Veronika Honkasalo till ersättare i miljöutskottet. 

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 60/2020 rd
Val

Riksdagen valde Atte Harjanne till medlem i stora utskottet. 

4.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 61/2020 rd
Val

Riksdagen valde Mirka Soinikoski till ersättare i grundlagsutskottet. 

5.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 62/2020 rd
Val

Riksdagen valde Inka Hopsu till medlem och Saara Hyrkkö till ersättare i finansutskottet. 

6.  Kai Mykkänens begäran om befrielse från medlemskapet i jord- och skogsbruksutskottet

Begäran om befrielseBEF 49/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7.  Sari Multalas begäran om befrielse från medlemskapet i miljöutskottet

Begäran om befrielseBEF 50/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

8.  Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Statsrådets redogörelseSRR 3/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till framtidsutskottet, som utrikesutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Förbjud könsstympning av flickor

MedborgarinitiativMI 1/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

Regeringens propositionRP 195/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025

Regeringens propositionRP 196/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 194/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård

Regeringens propositionRP 197/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 185/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

15.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2019

BerättelseB 20/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.11.2020. 

16.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2019

BerättelseB 6/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.11.2020. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 5.11.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.57.