Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 14/2017 rd Plenum Tisdag 28.2.2017 kl. 14.02—15.45

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 15.45. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.02—15.45). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-109676Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 23.2.2017 unionsärendena U 20-22/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som utrikesutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 20, förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 21 samt social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 22. 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2016 (B 5/2017 rd). 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen

Regeringens propositionRP 10/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

Regeringens propositionRP 9/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 172/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet samt till lagar om ändring av sjölagen och lagen om paketresor

Regeringens propositionRP 271/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 271/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 257/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 257/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Regeringens propositionRP 185/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 185/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 49 § i Finlands grundlag och till riksdagens beslut om ändring av 54 § i riksdagens arbetsordning

LagmotionLM 3/2017 rdJari Myllykoski vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 264/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.3.2017. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 1.3.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.45.