Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 14/2020 rd Plenum Torsdag 27.2.2020 kl. 16.01—19.19

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 19.19. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.01—17.56) och andre vice talman Juho Eerola (17.56—19.19). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-287738Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019 (B 4/2020 rd). 

3.  Statsministerns upplysning om Finlands beredskap för den eventualitet att coronaviruset sprids

Statsministerns upplysningSU 3/2020 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Saara Hyrkkös begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet, uppdraget som medlem i lagutskottet och uppdraget som ersättare i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 5/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Regeringens propositionRP 13/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. i strafflagen och 33 a § i medborgarskapslagen

LagmotionLM 41/2019 rdPia Kauma saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

7.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 33 a § i medborgarskapslagen och 34 a kap. 5 b § i strafflagen

LagmotionLM 43/2019 rdHeikki Vestman saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 28.2.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.19.