Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 14/2021 rd Plenum Onsdag 24.2.2021 kl. 14.01—18.18

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.18. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.01—15.58 och 17.58—18.18) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—17.58). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-354237Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Statsrådets redogörelseSRR 7/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till stora utskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 31.5.2021. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Regeringens propositionRP 8/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 256/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 262/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen

Regeringens propositionRP 264/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjöla-gen och fartygsregisterlagen

Regeringens propositionRP 9/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 10/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet

Regeringens propositionRP 171/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.2.2021. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 25.2.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.18.