Plenarprotokollets huvudsida
PR
140
2017 rd
Plenum
Torsdag 14.12.2017 kl. 21.15—3.51
Plenum började kl. 21.15. Plenum avslutades 15.12.2017 kl. 03.51. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (21.15—21.59 och 2.02—3.51), förste vice talman Mauri Pekkarinen (21.59—0.00) och talman Maria Lohela (0.00—2.02) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-165588
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Behandlingen av ärendet avbröts. 
Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-29. i proposition RP 151/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 157/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 181/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
9
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 15.12.2017 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 3.51. 
Senast publicerat 2.3.2018 14:51