Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 140/2018 rd Plenum Fredag 11.1.2019 kl. 13.00—13.32

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.32. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (13.00—13.32). 

I början av plenum hade en delegation under ledning av det spanska parlamentets talman Ana Pastor anlänt för att följa plenum. 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-237538Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 10.1.2019 överlämnat regeringens proposition RP 316/2018 rd. 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018 (B 22/2018 rd). 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 493, 495, 496, 498-501, 504, 505, 507-521, 523-526, 528, 529, 532, 534/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Touko Aaltos begäran om befrielse från medlemskap i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 60/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Antero Vartias begäran om befrielse från medlemskap i ekonomiutskottet

Begäran om befrielseBEF 61/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt 112 a § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 244/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 258/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2018 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Regeringens propositionRP 54/2018 rd
LagmotionLM 45/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2018 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 149/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 149/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart

Regeringens propositionRP 183/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 35/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.1.2019. 

10.  Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

BerättelseB 5/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.1.2019. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag

Regeringens propositionRP 238/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.1.2019. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag

Regeringens propositionRP 210/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.1.2019. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 15.1.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32.