Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 141/2017 rd Plenum Fredag 15.12.2017 kl. 10.03—11.49

Plenum började kl. 10.03. Plenum avbröts kl. 10.58. Plenum fortsatte kl. 11.28. Plenum avslutades kl. 11.49. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (10.03—10.58 och 11.28—11.49). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-166063Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 14.12.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 185-189/2017 rd 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017 (B 18/2017 rd). 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2017 (B 20/2017 rd). 

2.4.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 432, 497, 499, 501-506, 509-516, 518-523, 526-531, 533, 535/2017 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 100/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-165968
Mikko Kärnäs ändringsförslag
Bilaga 3A
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-165969
Jani Mäkeläs ändringsförslag
Bilaga 3B
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-165970
Päivi Räsänens ändringsförslag
Bilaga 3C
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-165971
Sari Tanus ändringsförslag
Bilaga 3D
Första behandlingen

Ärendet remitterades till stora utskottet på grund av att riksdagen inte godkände innehållet i lagförslag 1 enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter

Regeringens propositionRP 97/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-42. i proposition RP 97/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)

Regeringens propositionRP 106/2017 rd
Regeringens propositionRP 176/2017 rd
BudgetmotionBM 1-535/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 51/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

5.1.  Huvudtitel 23 Statsrådets kansli

Riksdagen godkände huvudtitel 23 enligt betänkandet. 

5.2.  Huvudtitel 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 24 enligt betänkandet. 

5.3.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 25 enligt betänkandet. 

5.4.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 26 enligt betänkandet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Regeringens propositionRP 182/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2017 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Nästa plenum