Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 141/2018 rd Plenum Tisdag 15.1.2019 kl. 14.00—20.48

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.48. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.00—16.11 och 18.11—20.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.11—18.11 ja 20.00— 20.48). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-238421Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har 10.1.2019 remitterat unionsärendet U 102/2018 rd till utskott. 

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 92/2018 rd
Val

Riksdagen valde Antero Vartia till medlem i stora utskottet. 

4.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

ValVAL 93/2018 rd
Val

Riksdagen valde Touko Aalto till medlem i ekonomiutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter

Regeringens propositionRP 316/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 195/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt 112 a § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 244/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 244/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 258/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 258/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Regeringens propositionRP 54/2018 rd
LagmotionLM 45/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 54/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 45/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag

Regeringens propositionRP 210/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 17/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 210/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 105/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag

Regeringens propositionRP 238/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 238/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart

Regeringens propositionRP 183/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 35/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 183/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

BerättelseB 5/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 52 § i utlänningslagen

LagmotionLM 88/2018 rdTiina Elovaara blå m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser

Regeringens propositionRP 250/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.1.2019. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Jamaica om luftfart

Regeringens propositionRP 184/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 36/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.1.2019. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 16.1.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.48.