Plenarprotokollets huvudsida
PR
141
2018 rd
Plenum
Tisdag 15.1.2019 kl. 14.00—20.48
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.48. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.00—16.11 och 18.11—20.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.11—18.11 ja 20.00— 20.48). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-238421
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har 10.1.2019 remitterat unionsärendet U 102/2018 rd till utskott. 
Fyllnadsval till stora utskottet
Val
VAL 92/2018 rd
Val
Riksdagen valde Antero Vartia till medlem i stora utskottet. 
Fyllnadsval till ekonomiutskottet
Val
VAL 93/2018 rd
Val
Riksdagen valde Touko Aalto till medlem i ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 28 a § i lagen om skatt på arv och gåva samt 112 a § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 244/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 258/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 54/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 45/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 210/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 105/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om slopande av minimikapitalkravet för privata aktiebolag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 238/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 183/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 52 § i utlänningslagen
Lagmotion
Tiina
Elovaara
blå
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.1.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Jamaica om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.1.2019. 
17
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 16.1.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.48. 
Senast publicerat 16.1.2019 13:33