Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 141/2020 rd Plenum Fredag 6.11.2020 kl. 13.00—13.41

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.41. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.00—13.41). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-330122Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Förbjud könsstympning av flickor

MedborgarinitiativMI 1/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ MI 1/2019 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Meddelanden

3.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 5.11.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 206-214/2020 rd. 

3.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 671, 694, 707, 711-713, 715, 717, 722, 723, 725-747, 749, 751, 752, 755-759, 764, 767, 771, 782/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

3.3.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 5.11.2020 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 5/2020 rd: Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

Regeringens propositionRP 125/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag ändring av 2 § i lagen om statsrådet

Regeringens propositionRP 127/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 127/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 17/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 153/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 14/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 53 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 81/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 156/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 109/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen

Regeringens propositionRP 110/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 147/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 155/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Regeringens propositionRP 19/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 25/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen

Regeringens propositionRP 8/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 154/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 10.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.41.