Plenarprotokollets huvudsida
PR
141
2020 rd
Plenum
Fredag 6.11.2020 kl. 13.00—13.41
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.41. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.00—13.41). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-330122
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Förbjud könsstympning av flickor
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ MI 1/2019 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat. 
3
Meddelanden
3.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 5.11.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 206-214/2020 rd. 
3.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 671, 694, 707, 711-713, 715, 717, 722, 723, 725-747, 749, 751, 752, 755-759, 764, 767, 771, 782/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
3.3
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 5.11.2020 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 5/2020 rd: Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag ändring av 2 § i lagen om statsrådet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 127/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 53 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
18
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 10.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.41. 
Senast publicerat 06-11-2020 16:58