Senast publicerat 26-11-2021 16:30

Plenarprotokollets huvudsida PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

Plenum började kl. 12.59. Plenum avbröts kl. 13.26. Plenum fortsatte kl. 14.49. Plenum avslutades kl. 14.51. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (12.59—13.26 och 14.49—14.51). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-413247Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 25.11.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 222-226/2021 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 563, 577, 588, 590, 595, 597-600, 602-606, 608-616/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 25.11.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 91-97/2021 rd till utskott. 

2.4.  Valförrättning

I plenum tisdagen den 30 november 2021 förrättas val av riksdagens justitieombudsman. Plenum börjar kl. 14. Justitieombudsmannen väljs för en mandattid på fyra år som börjar den 1 januari 2022 och löper ut den 31 december 2025. Valet förrättas på samma sätt som valet av talman. Ledamöterna har fått ta del av grundlagsutskottets protokollsutdrag i ärendet. Ansökan från den som anmält sig för uppdraget finns framlagd i lagstiftningsdirektörens rum i centralkansliet. 

3.  Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

InterpellationIP 5/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-413166
Förslag om misstroende 24.11.2021
Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 83/2021 rd
Val

Riksdagen valde Riitta Mäkinen till medlem och Raimo Piirainen till ersättare i finansutskottet. 

5.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

ValVAL 84/2021 rd
Val

Riksdagen valde Raimo Piirainen till medlem och Riitta Mäkinen till ersättare i ekonomiutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 196/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 196/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Regeringens propositionRP 107/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 107/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 201/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 201/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

Regeringens propositionRP 200/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 200/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Regeringens propositionRP 178/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 178/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 147/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 210/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 210/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 214/2021 rd
LagmotionLM 10/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 129/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang och 9 och 10 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 204/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Regeringens propositionRP 154/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

17.  Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Regeringens propositionRP 174/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 122/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 175/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen och av 10 § i fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 176/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 189/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 190/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 148/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 209/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021. 

25.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 30.11.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.51.