Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 142/2020 rd Plenum Tisdag 10.11.2020 kl. 13.59—18.29

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.29. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.59—15.59 och 17.54—18.29) och talman Anu Vehviläinen (15.59—17.54). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-331182Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 56-59/2020 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 192/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 212/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionanstalten

Regeringens propositionRP 213/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

Regeringens propositionRP 214/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 210/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 207/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 17/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 153/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Regeringens propositionRP 19/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 25/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 14/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 14/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 53 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 81/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 81/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 156/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 156/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 109/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-41. i proposition RP 109/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen

Regeringens propositionRP 110/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 110/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen

Regeringens propositionRP 8/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 8/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 154/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 154/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor och lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 147/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 147/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 155/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 155/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

Regeringens propositionRP 125/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 125/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 144/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2020. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 145/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2020. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden

Regeringens propositionRP 168/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2020. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringens propositionRP 70/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 30/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2020. 

26.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 11.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.29.