Senast publicerat 26-01-2022 15:42

Plenarprotokollets huvudsida PR 142/2021 rd Plenum Tisdag 30.11.2021 kl. 13.59—22.01

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 22.01. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.59—15.57), förste vice talman Antti Rinne (15.57—18.00 och 19.56—22.01) och talman Anu Vehviläinen (18.00—19.56). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-413965Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 70/2021 rd till utskott. 

3.  Val av riksdagens justitieombudsman

ValVAL 85/2021 rd
Val

Riksdagen valde juris doktor Petri Jääskeläinen till riksdagens justitieombudsman för mandattiden 1.1.2022 - 31.12.2025. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 226/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

Regeringens propositionRP 222/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 209/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 214/2021 rd
LagmotionLM 10/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 148/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 129/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar

Regeringens propositionRP 142/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 89/2021 rd
LagmotionLM 41/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 158/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 162/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 207/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 122/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 122/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang och 9 och 10 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 204/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 204/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 175/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 175/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen och av 10 § i fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 176/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 176/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 189/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 189/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 190/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 190/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Regeringens propositionRP 154/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 154/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

21.  Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Regeringens propositionRP 174/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 174/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 180/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 180/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

Regeringens propositionRP 155/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 155/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Regeringens propositionRP 165/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 165/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba

Regeringens propositionRP 184/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 184/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

Regeringens propositionRP 185/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 185/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

Regeringens propositionRP 145/2021 rd
Regeringens propositionRP 218/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 212/2021 rd
LagmotionLM 79/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 191/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 170/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Regeringens propositionRP 199/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Regeringens propositionRP 158/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 160/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021. 

34.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 1.12.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 22.01.