Plenarprotokollets huvudsida
PR
144
2017 rd
Plenum
Måndag 18.12.2017 kl. 12.02—4.02
Plenum började kl. 12.02. Plenum avslutades 19.12.2017 kl. 04.02. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.02—13.59, 18.02—19.58 och 23.58—2.00), andre vice talman Arto Satonen (13.59—16.02, 19.58—22.01 och 2.00—4.02) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.02—18.02 och 22.01—23.58). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-166438
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 14.12.2017 unionsärendena U 67-69/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som kommunikationsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 67 samt kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 68 och U 69. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdeförvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde
Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-13. i proposition RP 41/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 183/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 150/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 152/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattningsförfarande samt av 18 och 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 154/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 a och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 15 och 29 § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 155/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-29. i proposition RP 151/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände konventionen i proposition RP 157/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 157/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
17
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 19.12.2017 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 04.02. 
Senast publicerat 27-12-2017 13:48