Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 145/2018 rd Plenum Tisdag 22.1.2019 kl. 14.00—16.29

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.29. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—16.00) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.00—16.29). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-240412Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Regeringens propositionRP 317/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 318/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket

Regeringens propositionRP 136/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 136/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 243/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-18. i proposition RP 243/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 223/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 223/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Regeringens propositionRP 280/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 280/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

Regeringens propositionRP 281/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 281/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av avtalet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling

Regeringens propositionRP 274/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 274/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 287/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 20/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 287/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som anknyter till genomförandet av direktivet om arbete ombord på fiskefartyg

Regeringens propositionRP 291/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 291/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 301/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 301/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser

Regeringens propositionRP 250/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 250/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Jamaica om luftfart

Regeringens propositionRP 184/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 36/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 184/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 184/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 257/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.1.2019. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 177/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.1.2019. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Regeringens propositionRP 249/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 18/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.1.2019. 

18.  Hur integrationen fungerar

Utskottets eget ärendeEÄ 10/2017 rd
Utskottets betänkandeReUB 6/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.1.2019. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 23.1.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.29.