Plenarprotokollets huvudsida
PR
145
2018 rd
Plenum
Tisdag 22.1.2019 kl. 14.00—16.29
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.29. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—16.00) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.00—16.29). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-240412
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 136/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-18. i proposition RP 243/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. i polislagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 223/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 280/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning och till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 281/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av avtalet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 274/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 287/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som anknyter till genomförandet av direktivet om arbete ombord på fiskefartyg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 291/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 301/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 250/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Jamaica om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 184/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 184/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.1.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.1.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.1.2019. 
Hur integrationen fungerar
Utskottets eget ärende
EÄ 10/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.1.2019. 
19
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 23.1.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.29. 
Senast publicerat 22.1.2019 18:00