Senast publicerat 03-12-2021 16:27

Plenarprotokollets huvudsida PR 145/2021 rd Plenum Fredag 3.12.2021 kl. 13.00—13.56

Plenum började kl. 13.00. Plenum avbröts kl. 13.30. Plenum fortsatte kl. 13.55. Plenum avslutades kl. 13.56. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.30 och 13.55—13.56). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-415303Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 2.12.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 228, 229/2021 rd. 

2.2.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kari) SR 6/2021 rd. 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 584, 617-623, 625, 626, 631/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.4.  Övriga meddelanden

Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-415212
Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen
Bilaga 2.4A

Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 144/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i proposition RP 144/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen förkastade lagförslag 2 i proposition RP 144/2021 rd. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Regeringens propositionRP 167/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 167/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang och 9 och 10 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 204/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 20/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 204/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 175/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 175/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen och av 10 § i fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 176/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 176/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 189/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 189/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 190/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 190/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Regeringens propositionRP 154/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 154/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Regeringens propositionRP 174/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 174/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning, 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 213/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021. 

13.  Statsrådets försvarsredogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 8/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Regeringens propositionRP 133/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Regeringens propositionRP 181/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekologisk produktion och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 193/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur och 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 205/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Regeringens propositionRP 206/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 215/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 211/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 192/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021. 

22.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 7.12.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.56.