Senast publicerat 24-05-2021 17:26

Plenarprotokollets huvudsida PR 146/2020 rd Plenum Tisdag 17.11.2020 kl. 14.00—19.00

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.00. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.58) och förste vice talman Antti Rinne (15.58—19.00). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-333686Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 60-62/2020 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 192/2020 rd)

Regeringens propositionRP 216/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 217/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 199/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 175/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag och till lagar om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 200/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

Regeringens propositionRP 219/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 220/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

Regeringens propositionRP 186/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Regeringens propositionRP 201/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 153/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 144/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 145/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning

Regeringens propositionRP 140/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 140/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om betalning av statens andel av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden

Regeringens propositionRP 108/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 108/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 4.-6. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 151/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 9/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 151/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 113/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 113/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 143/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2020. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Regeringens propositionRP 170/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2020. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen

Regeringens propositionRP 159/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2020. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 207/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2020. 

24.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 18.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.00.