Senast publicerat 13-01-2022 10:45

Plenarprotokollets huvudsida PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.56. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.59 och 17.57—19.54) och förste vice talman Antti Rinne (15.59—17.57 och 19.54—20.56). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-416164Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 71/2021 rd till utskott. 

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kari)

Statsrådets skrivelseSR 6/2021 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Statsrådets försvarsredogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 8/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse SRR 8/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 215/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 214/2021 rd
LagmotionLM 10/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 129/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 122/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 och 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 186/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 144/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Regeringens propositionRP 167/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 211/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 211/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning, 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 213/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 213/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Regeringens propositionRP 133/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 133/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Regeringens propositionRP 181/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 181/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekologisk produktion och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 193/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 193/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur och 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 205/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 205/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Regeringens propositionRP 206/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 206/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 192/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 192/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 148/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 148/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 191/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 191/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 188/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

Regeringens propositionRP 145/2021 rd
Regeringens propositionRP 218/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i proposition RP 145/2021 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 212/2021 rd
LagmotionLM 79/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 212/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 79/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 170/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Regeringens propositionRP 199/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 199/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Regeringens propositionRP 158/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 158/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 160/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 160/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Regeringens propositionRP 156/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 156/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 164/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 164/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationsresursen för forskningsdata

Regeringens propositionRP 177/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 177/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

32.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Statsrådets redogörelseSRR 9/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 197/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 27/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021. 

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 194/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 28/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021. 

35.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Regeringens propositionRP 227/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021. 

36.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 135/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021. 

37.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 18/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021. 

38.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

Regeringens propositionRP 168/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021. 

39.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Regeringens propositionRP 169/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 38/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021. 

40.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

Regeringens propositionRP 222/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 39/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021. 

41.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

LagmotionLM 48/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021. 

42.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 8.12.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.56.