Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 147/2020 rd Plenum Onsdag 18.11.2020 kl. 13.59—21.31

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 21.31. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.59—15.55 och 19.58—21.31), förste vice talman Antti Rinne (15.55—17.58) och talman Anu Vehviläinen (17.58—19.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-334360Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 153/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-333947
Förslag till uttalande 17.11.2020
Bilaga 2A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 153/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 144/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 144/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 145/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 145/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

Regeringens propositionRP 186/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 186/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Regeringens propositionRP 201/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 201/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 221/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Regeringens propositionRP 218/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 223/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Regeringens propositionRP 224/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 225/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Regeringens propositionRP 215/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 143/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Regeringens propositionRP 170/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 170/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen

Regeringens propositionRP 159/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 159/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 207/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 207/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador

MedborgarinitiativMI 4/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 17/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 17/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Regeringens propositionRP 19/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 25/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 19/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringens propositionRP 70/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 30/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 70/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 161/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 161/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Regeringens propositionRP 179/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2020. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 162/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2020. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 205/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 102/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2020. 

25.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 19.11.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.31.