Senast publicerat 08-12-2021 19:54

Plenarprotokollets huvudsida PR 147/2021 rd Plenum Onsdag 8.12.2021 kl. 14.03—17.47

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 17.47. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.03—15.56) och förste vice talman Antti Rinne (15.56—17.47). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-416148Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 215/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 215/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 214/2021 rd
LagmotionLM 10/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 214/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 10/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 129/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-30. i proposition RP 129/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 31. och 32. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Regeringens propositionRP 122/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 122/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021–2025 och 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Regeringens propositionRP 186/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 186/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 144/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 144/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 2. i proposition RP 144/2021 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Regeringens propositionRP 167/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 167/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets tre förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Statsrådets redogörelseSRR 9/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 8/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 9/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 18/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 135/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

Regeringens propositionRP 168/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 168/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Regeringens propositionRP 169/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 38/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 169/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

Regeringens propositionRP 222/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 39/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 222/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 197/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 27/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 197/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 194/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 28/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 194/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Regeringens propositionRP 227/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 227/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

LagmotionLM 48/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 48/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och av 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

LagmotionLM 37/2021 rdTimo Heinonen saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

20.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner

LagmotionLM 38/2021 rdTimo Heinonen saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

21.  Meddelanden

21.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 8.12.2021 överlämnat regeringens proposition RP 230/2021 rd. 

22.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 9.12.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.47.