Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 148/2020 rd Plenum Torsdag 19.11.2020 kl. 15.59—20.17

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 20.17. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (15.59—18.00 och 19.31—20.17) och andre vice talman Juho Eerola (18.00—19.31). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-334998Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen jord- och skogsbruksminister Jari Leppä social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson inrikesminister Maria Ohisalo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om att förbättra ställningen för äldre personer (Jari Koskela saf)

Muntligt spörsmålMFT 156/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om nedskärningen av hushållsavdraget (Sari Sarkomaa saml)

Muntligt spörsmålMFT 157/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om männens och pojkarnas ställning i jämställdhetsdebatten (Antero Laukkanen kd)

Muntligt spörsmålMFT 158/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om att förebygga hälsoproblem bland män genom tidigt stöd och motverkande av mobbning (Matias Mäkynen sd)

Muntligt spörsmålMFT 159/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om EU:s mångåriga finansieringsram, återhämtningsinstrument och rättsstatsprincipen (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 160/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om rätsstatsprincipen som en del av EU:s finansieringsram och återhämtningsinstrument (Mats Löfström sv)

Muntligt spörsmålMFT 161/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

LagmotionLM 9/2020 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 205/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 102/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Regeringens propositionRP 179/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 179/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 162/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 162/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av lagen om studiestöd

LagmotionLM 29/2020 rdHeikki Vestman saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 50/2020 rdKai Mykkänen saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b i i inkomstskattelagen

LagmotionLM 62/2020 rdSari Sarkomaa saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

LagmotionLM 53/2020 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen

LagmotionLM 55/2020 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 124 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 56/2020 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter

LagmotionLM 57/2020 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 och 124 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 58/2020 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 125 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 59/2020 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 60/2020 rdVille Tavio saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 20.11.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.17.