Plenarprotokollets huvudsida
PR
149
2018 rd
Plenum
Tisdag 29.1.2019 kl. 14.00—16.35
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.35. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.00—15.58) och talman Paula Risikko (15.58—16.35). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-242195
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 103, 104/2018 rd till utskott. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018 (B 23/2018 rd). 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 199/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen, 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 56 § i elmarknadslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 290/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 217/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 177/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 25 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 249/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid presidentvalet år 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 20/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.1.2019. 
11
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 30.1.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.35. 
Senast publicerat 29-01-2019 19:24