Senast publicerat 10-12-2021 15:32

Plenarprotokollets huvudsida PR 149/2021 rd Plenum Fredag 10.12.2021 kl. 13.00—13.17

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.17. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.17). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-416666Bilaga 1A

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 9.12.2021 överlämnat regeringens proposition RP 231/2021 rd. 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 9.12.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 10/2021 rd: Statsrådets människorättspolitiska redogörelse. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2021 (B 21/2021 rd). 

2.4.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2021 (B 22/2021 rd). 

2.5.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 628, 629, 630, 632-637, 639, 641, 642, 644-648, 650/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Fyllnadsval till förvaltningsutskottet

ValVAL 86/2021 rd
Val

Riksdagen valde Mari Rantanen till medlem och Jussi Halla-aho till ersättare i förvaltningsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 211/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 211/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Regeringens propositionRP 133/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 133/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Regeringens propositionRP 181/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 14/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 181/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 192/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 192/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekologisk produktion och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 193/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 193/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur och 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 205/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 205/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Regeringens propositionRP 206/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 206/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Procedur vid den enda behandlingen av budgetpropositionen för 2022

Övrigt ärendeÖ 12/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag till procedur. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 219/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 20/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2021. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 13.12.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.17.