Senast publicerat 24-05-2021 16:16

Plenarprotokollets huvudsida PR 15/2015 rd Plenum Torsdag 4.6.2015 kl. 12.00—12.11

Plenum började kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 12.11. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.00—12.11) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-5557Bilaga 1

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2014 och 2014 års verksamhetsberättelse för Finlands delegation i Nordiska rådet (B 3, 13/2015 rd). 

3.  Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Juha Sipiläs regering, tillsatt 29.5.2015

Statsrådets meddelandeSRM 1/2015 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-9946Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt med förslag till lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen

Regeringens propositionRP 7/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens propositionRP 8/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med om förslag till lag om ändring av 19 och 28 § i gymnasielagen

Regeringens propositionRP 3/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 3/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, 6 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster och av 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

Regeringens propositionRP 1/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 1/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är fredag 5.6.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 12.11.