Plenarprotokollets huvudsida
PR
150
2020 rd
Plenum
Tisdag 24.11.2020 kl. 14.00—19.03
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.03. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—16.00 och 18.01—19.03) och talman Anu Vehviläinen (16.00—18.01). 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-335951
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 63-67/2020 rd till utskott. 
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 20.11.2020 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 7/2020 rd: Avstå från att göra personbeteckningen könsneutral. 
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 181/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 209/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 186/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 201/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 143/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 170/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 159/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 207/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 179/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 162/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
Lagmotion
Pihla
Keto-Huovinen
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till ändring av 47 kap. i strafflagen
Lagmotion
Jari
Myllykoski
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av 85 § i mervärdesskattelagen
Lagmotion
Pia
Kauma
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar
Lagmotion
Kai
Mykkänen
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om farledsavgift
Lagmotion
Ville
Kaunisto
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020. 
Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 192/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020. 
32
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 25.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.03. 
Senast publicerat 25-11-2020 12:55