Senast publicerat 13-12-2021 17:12

Plenarprotokollets huvudsida PR 150/2021 rd Plenum Måndag 13.12.2021 kl. 14.00—15.26

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.26. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.26). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-416942Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 72/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning, 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 213/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 135/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

Regeringens propositionRP 168/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Regeringens propositionRP 169/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 38/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 219/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 20/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 219/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-36. i proposition RP 159/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 215/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 215/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 197/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 27/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 197/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 194/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 28/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 194/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Regeringens propositionRP 227/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 227/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

Regeringens propositionRP 222/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 39/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 222/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

LagmotionLM 48/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i lagmotion LM 48/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2021. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 14.12.2021 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 15.26.