Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 151/2020 rd Plenum Onsdag 25.11.2020 kl. 14.00—22.01

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 22.01. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—15.57 och 17.56—22.01) och andre vice talman Juho Eerola (15.57—17.56). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-336548Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 132/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 132/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 3. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 205/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 102/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2020 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 205/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 192/2020 rd)

Regeringens propositionRP 192/2020 rd
Regeringens propositionRP 216/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 28-30/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

Regeringens propositionRP 195/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 195/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025

Regeringens propositionRP 196/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 196/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård

Regeringens propositionRP 197/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 197/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019

BerättelseB 3/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 3/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 3/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019

BerättelseB 8/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om medborgarinitiativ

LagmotionLM 3/2020 rdKimmo Kiljunen sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 57 b § i läkemedelslagen

LagmotionLM 10/2020 rdMia Laiho saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

LagmotionLM 12/2020 rdRitva Elomaa saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 44 § i faderskapslagen

LagmotionLM 13/2020 rdJukka Kopra saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 kap. 6 § och 3 kap. 4 § i konkurslagen

LagmotionLM 15/2020 rdRuut Sjöblom saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen

LagmotionLM 16/2020 rdRitva Elomaa saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen

LagmotionLM 19/2020 rdMikko Kärnä cent 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

17.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

LagmotionLM 37/2020 rdMia Laiho saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

18.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i jaktlagen

LagmotionLM 38/2020 rdKristiina Salonen sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

19.  Lagmotion med förslag till lag om anordnande av en folkomröstning om Finlands utträde ur Europeiska unionen

LagmotionLM 39/2020 rdAno Turtiainen at m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

20.  Regeringens årsberättelse 2019 Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019

BerättelseB 1/2020 rd
BerättelseB 17/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2020. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

Regeringens propositionRP 172/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2020. 

22.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 26.11.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 22.01.