Plenarprotokollets huvudsida
PR
152
2020 rd
Plenum
Torsdag 26.11.2020 kl. 16.00—20.40
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.40. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.59 och 19.57—20.40) och talman Anu Vehviläinen (17.59—19.57). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-337151
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
vetenskaps- och kulturminister
Annika
Saarikko
finansminister
Matti
Vanhanen
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommunminister
Sirpa
Paatero
Europa- och ägarstyrningsminister
Tytti
Tuppurainen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om straff för sexualbrott (Veijo Niemi saf)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att trygga servicen i social- och hälsovårdsreformen (Paula Risikko saml)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om informationen om coronasituationen (Sari Essayah kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om coronakarantän (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om informationen om corona (Mari Holopainen gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om pälsfarmning i coronaläget (Mai Kivelä vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att anskaffa coronavaccin (Veronica Rehn-Kivi sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Ärendet bordlagt till plenum 2.12.2020. 
Regeringens årsberättelse 2019
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019
Berättelse
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 1/2020 rd och B 17/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 172/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i semesterlagen
Lagmotion
Vilhelm
Junnila
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen
Lagmotion
Sheikki
Laakso
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
Lagmotion
Hilkka
Kemppi
cent
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Minna
Reijonen
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av alkohollagen
Lagmotion
Sari
Multala
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 32 och 33 § i kommunallagen
Lagmotion
Minna
Reijonen
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i jaktlagen
Lagmotion
Markku
Eestilä
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 27.11.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.40. 
Senast publicerat 02-12-2020 11:01