Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 153/2018 rd Plenum Tisdag 5.2.2019 kl. 14.04—15.28

Plenum började kl. 14.04. Plenum avslutades kl. 15.28. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.04—15.28). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-243815Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 105/2018 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

Regeringens propositionRP 319/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringens propositionRP 199/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

Regeringens propositionRP 270/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 14/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 270/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 86/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 37/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 86/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 2.-4. i proposition RP 86/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 318/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 38/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 318/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 13/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Regeringens propositionRP 256/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 30/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 256/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av sanering av förorenade områden och lag om ändring av 148 § i avfallslagen

Regeringens propositionRP 247/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 19/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 247/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Regeringens propositionRP 267/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 267/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter

Regeringens propositionRP 316/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 21/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 316/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 271/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 271/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 6.2.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.28.