Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 153/2020 rd Plenum Fredag 27.11.2020 kl. 13.00—13.13

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.13. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.00—13.13). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-337417Bilaga 1A

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 26.11.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 232-238/2020 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 808, 810, 811, 814–825, 829, 843, 844, 849, 850/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 192/2020 rd)

Regeringens propositionRP 192/2020 rd
Regeringens propositionRP 216/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 28-30/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en sjunde tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 192/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 216/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 28-30/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den sjunde tilläggsbudgeten för 2020. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 181/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 181/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Regeringens propositionRP 209/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 209/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Regeringens propositionRP 191/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 183/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 152/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

Regeringens propositionRP 141/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 223/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 231/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 180/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 38/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 149/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 198/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 204/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning

Regeringens propositionRP 150/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 

17.  Meddelanden

17.1.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 27.11.2020 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 6/2020 rd Finlands program för hållbar tillväxt. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 30.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.13.