Plenarprotokollets huvudsida
PR
153
2020 rd
Plenum
Fredag 27.11.2020 kl. 13.00—13.13
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.13. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.00—13.13). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-337417
Bilaga 1A
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 26.11.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 232-238/2020 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 808, 810, 811, 814–825, 829, 843, 844, 849, 850/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen om en sjunde tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 192/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en sjunde tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 192/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 216/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 28-30/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den sjunde tilläggsbudgeten för 2020. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 181/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 209/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2020. 
17
Meddelanden
17.1
Statsrådets redogörelse
Statsrådet har 27.11.2020 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 6/2020 rd Finlands program för hållbar tillväxt. 
18
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på måndag 30.11.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.13. 
Senast publicerat 27-11-2020 15:19