Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 154/2018 rd Plenum Onsdag 6.2.2019 kl. 14.00—22.30

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 22.30. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—16.15 och 20.00—20.40), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.15—17.58 och 20.40—22.30) och andre vice talman Tuula Haatainen (17.58—20.00). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-244370Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 6.2.2019 överlämnat regeringens proposition RP 320/2018 rd. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av användningen av biobrännolja och till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringens propositionRP 199/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 199/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Interpellation om läget i äldreomsorgen

InterpellationIP 3/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 172/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 22/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Regeringens propositionRP 60/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 113/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 28/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 283/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Regeringens propositionRP 307/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 308/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studentexamen och lag om ändring av 1 och 6 § i gymnasielagen

Regeringens propositionRP 235/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster och av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

Regeringens propositionRP 292/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 277/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter

Regeringens propositionRP 178/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Regeringens propositionRP 97/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.2.2019. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 7.2.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 22.30.