Senast publicerat 27-01-2022 13:42

Plenarprotokollets huvudsida PR 154/2020 rd Plenum Måndag 30.11.2020 kl. 14.01—18.34

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.34. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.01—16.00 och 17.58—18.34) och talman Anu Vehviläinen (16.00—17.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-337838Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 68/2020 rd till utskott. 

3.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Statsrådets redogörelseSRR 5/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Regeringens propositionRP 238/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

Regeringens propositionRP 236/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 149/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 149/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 198/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Regeringens propositionRP 191/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 191/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 183/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 183/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 152/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 152/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning

Regeringens propositionRP 150/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 150/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om den europeiska gräns- och kustbevakningen

Regeringens propositionRP 141/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 141/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 223/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 223/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 231/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 231/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 180/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 38/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 180/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 204/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 204/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 132/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 132/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 3. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

Regeringens propositionRP 195/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 195/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025

Regeringens propositionRP 196/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 196/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om avdragbarhet i beskattningen för den medieavgift som betalas på Åland och om skattefrihet för vissa stödåtgärder för naturvård samt vatten- och havsvård

Regeringens propositionRP 197/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 197/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

Regeringens propositionRP 172/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 172/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag

Regeringens propositionRP 73/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Regeringens propositionRP 169/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 217/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 193/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Regeringens propositionRP 160/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Regeringens propositionRP 187/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020. 

28.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 1.12.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.34.