Senast publicerat 13-03-2023 16:51

Plenarprotokollets huvudsida PR 154/2022 rd Plenum Tisdag 24.1.2023 kl. 14.00—20.48

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.48. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.00—15.58 och 17.58—19.55) och talman Matti Vanhanen (15.58—17.58 och 19.55—20.48). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2023-AK-5431Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 19.1.2023 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 16/2022 rd: Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers Finland. Redogörelsen tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 100-103/2022 rd till utskott. 

3. Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers Finland

Statsrådets redogörelseSRR 16/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till framtidsutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 17.2.2023. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Regeringens propositionRP 298/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 58/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 58/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om könsfastställelse och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 189/2022 rd
MedborgarinitiativMI 6/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-13 i proposition RP 189/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 1 och 2 i medborgarinitiativ MI 6/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 304/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 304/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 203/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 203/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9. Regeringens proposition till riksdagen om översyn av bestämmelserna om besvärsinstans i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelser

Regeringens propositionRP 93/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 25/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-14. i proposition RP 93/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till militärfordonslag och till lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 221/2022 rd
Utskottets betänkandeFsUB 7/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 221/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 3. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Regeringens propositionRP 306/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 21/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 306/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och av 127 och 128 § i lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 261/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 24/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 261/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 3. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som begränsar hushållens skuldsättning

Regeringens propositionRP 101/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 101/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 7. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens helägda aktiebolag Klimatfonden Ab

Regeringens propositionRP 116/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.1.2023. 

15. Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2021

BerättelseB 22/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.1.2023. 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden

Regeringens propositionRP 256/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 34/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.1.2023. 

17. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 25.1.2023 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.48.