Senast publicerat 24-05-2021 17:14

Plenarprotokollets huvudsida PR 155/2018 rd Plenum Torsdag 7.2.2019 kl. 16.01

1.  Namnupprop

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Petteri Orpo kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen arbetsminister Jari Lindström social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen 

3.  Maarit Feldt-Rantas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet, uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet, uppdraget som ersättare i utrikesutskottet, uppdraget som medlem i revisionsutskottet och uppdraget som medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet

Begäran om befrielseBEF 64/2018 rd
Enda behandling

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

Regeringens propositionRP 320/2018 rd
Remissdebatt

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter

Regeringens propositionRP 178/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2018 rd
Första behandlingen

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studentexamen och lag om ändring av 1 och 6 § i gymnasielagen

Regeringens propositionRP 235/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2018 rd
Första behandlingen

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 172/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 22/2018 rd
Första behandlingen

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Regeringens propositionRP 60/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2018 rd
Första behandlingen

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 113/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 28/2018 rd
Första behandlingen

10.  Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 283/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2018 rd
Första behandlingen

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Regeringens propositionRP 307/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2018 rd
Första behandlingen

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 308/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2018 rd
Första behandlingen

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster och av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

Regeringens propositionRP 292/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2018 rd
Första behandlingen

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 277/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2018 rd
Första behandlingen

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Regeringens propositionRP 97/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2018 rd
Första behandlingen

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 64 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 90/2018 rdTimo Harakka sd m.fl. 
Remissdebatt

17.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 94/2018 rdTimo Harakka sd m.fl. 
Remissdebatt

18.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen

LagmotionLM 95/2018 rdKari Kulmala blå 
Remissdebatt

19.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 185 § i utlänningslagen och av 17 kap. i strafflagen

LagmotionLM 96/2018 rdToimi Kankaanniemi saf 
Remissdebatt

20.  Nästa plenum