Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 155/2020 rd Plenum Tisdag 1.12.2020 kl. 14.01—20.04

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 20.04. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.01—15.59), andre vice talman Juho Eerola (15.59—17.57) och förste vice talman Antti Rinne (17.57—20.04). 

1.  Namnupprop

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Statsrådets redogörelseSRR 6/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till finansutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Regeringens propositionRP 237/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 235/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 232/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

Regeringens propositionRP 233/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 234/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 217/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag

Regeringens propositionRP 73/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Regeringens propositionRP 169/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 169/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 193/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 193/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Regeringens propositionRP 160/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 160/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Regeringens propositionRP 187/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 187/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 34 § i passlagen

LagmotionLM 34/2020 rdSheikki Laakso saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 40 § i barnskyddslagen

LagmotionLM 35/2020 rdSheikki Laakso saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

16.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

LagmotionLM 41/2020 rdArja Juvonen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2020. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 182/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2020. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 221/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2020. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 167/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 139/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2020. 

21.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 2.12.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.04.